12q

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” nr RPKP.10.02.02-04-0022/20 realizowanym przez Miasto i Gminę Chodecz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

  1. osób fizycznych mieszkających w rozumieniu KC lub pracujących lub uczących się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego,

  2. uczniów i nauczycieli szkoły prowadzącej kształcenie ogólne.

Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 163 uczniów z terenu Gminy Chodecz w okresie 07.2021- 06.2023 r. poprzez:

- rozwinięcie kompetencji kluczowych 166 uczniów (w tym wsparcie 10 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty);

- rozwinięcie indywidualnego podejścia do 13 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 20 uczniów i 1 nauczyciela,

- utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu poprzez utworzenie 2 pracowni (fizyczno-chemicznej i biologiczno-przyrodniczej),

- podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 22 nauczycieli.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane to:

- Działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów;

- Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty;

- Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

- Realizacja doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli,

- Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

- Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji nauczycieli.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenie realizacji projektu, tj. na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych dla potencjalnych uczestników będzie zapewniony:

- w biurze projektu (tj. Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz),

- w sekretariacie SP w Chodczu (ul. Waryńskiego 20, 87-860 Chodecz),

- na stronach internetowych UMiG Chodecz oraz SP w Chodczu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać bezpośrednio w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz w terminie od 23 sierpnia do 6 września br. w godzinach 7.30 – 15.30 oraz za pośrednictwem poczty.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji

  2. Deklaracja udziału w projekcie.

  3. Dane uczestnika/personelu projektu.

  4. Oświadczenie RODO.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.docx

Załącznik 1. Deklaracja udziału w projekcie nauczyciel.docx

Załącznik 1. Deklaracja udziału w projekcie uczeń.docx

Załącznik 2. Dane personelu projektu.docx

Załącznik 2. Dane uczestnika projektu.docx

Załącznik 3. Oświadczenie RODO.docx