DODATEK  OSŁONOWY  2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, iż od  29 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r. będzie można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku i wypłacone zostanie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Druki Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu w pok. 7b, od 29 stycznia 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę - dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą  „ złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Chodczu ul. Kaliska 2, pok. 7b (w podwórzu)  lub pod numerem telefonu 54 2848070 w. 25.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - wersja w formacie doc

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - wersja w formacie pdf