WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu
w ramach projektu „
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Chodczu

 

Wyniki zapytania ofertowego - plik do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Chodczu

 

 I.    ZAMAWIAJĄCY:

Miasto i Gmina Chodecz

ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz

Tel /fax. 054/2848 070

NIP: 888-28-94-988

www.chodecz.pl

 

 II.    TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

III.    SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w Żłobku Samorządowym w Chodczu przy ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz, w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Chodczu”.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący rodzaj wyposażenia Żłobka:

 1. meble (krzesła, stoły, łóżeczka, kojce, leżaki, krzesła do karmienia, komody z przewijakiem, meble do szatni),
 2. sprzęt AGD (odkurzacz, pralka z suszarką lodówka, szafa chłodnia, wmywarko-wyparzarka, wyparzacz gastronomiczny, kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, pogrzewacz do butelek),
 3. zestaw sprzątający,

Szczegółowa lista wyposażenia wraz z opisem znajduje się w Załączniku nr 1.

Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

39100000-3, 39200000-4, 39300000-5, 39700000-9, 39220000-0, 44410000-7, 42999100-6, 39713100-4, 37510000-6, 37000000-8, 39290000-1, 39710000-2, 34912100-4, 39224300-1, 37524100-8, 39143310-2, 39173000-5

IV.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować do 04.05.2017 r.
 2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w Żłobku Samorządowym w Chodczu, Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz.

V.    KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena [C] - waga 100%

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia.
 2. Działania opisane w punkcie 1 odbywają się na koszt Wykonawcy zamówienia w Żłobku Samorządowym w Chodczu, ul. Waryńskiego 16, 87-860 Chodecz.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaproponowanego wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie element wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
 4. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do użytkowania przez dzieci w wieku 0,5 roku do 4 lat.
 5. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
 6. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów mogą być zbliżone do podanych w zestawieniu.
 7. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 24 miesięce.
 8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 04.05.2017 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

 VII.    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia z wykorzystaniem podwykonaców.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 5. W cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym Zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
 6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
 7. Podpisy złożone przez oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
 8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
 9. Oferta powinna zawierać:
  1. cenę brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe dla każdego wskazanego towaru,
  2. zdjęcia proponowanego wyposażenia (dopuszcza się dołączenie zdjęć w formie miniaturek w formularzu zamówienia).
 10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
 11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
 12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
 13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
 14. Wykonawca może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
 15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

VIII.    MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie Zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1):
  1. w formie elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
  2. w formie papierowej - na adres: Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być podpisana, zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
 3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na: Miasto i Gmina Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz (z dopiskiem „Oferta na wyposażenie Żłobka”).
 5. Termin składania ofert: do 04.2017 do godziny 12.00.
 6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

IX.    OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI I ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ

 1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wnioski przekazywane będą pisemnie.
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest: Agata Drzewiecka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 054/2848 070.
 3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi nie później niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zapytania.

 

X.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektroniczne (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: bip.chodecz.pl w zakładce “Zapytania ofertowe”.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 - Zestawienie wyposażenia 
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że dnia 28.02.2017 r. w Żłobku Samorządowym w Chodczu o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców chętnych skorzystaniem z oferty Żłobka Samorządowego w Chodczu. Na spotkaniu zostaną omówione m.in. zasady funkcjonowania Żłobka oraz zasady rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy!!!