Równać Szanse – Małe Granty, którego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Preferowane są projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).
https://granty.pl/451983/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
SZKOLENIA I DORADZTWO

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty ze wsi i miast do 20.000 mieszkańców, tj.:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.
O dotację nie mogą ubiegać się:
– szkoły i muzea,
– podmioty realizujące projekty w ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse 2023,
– podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 26 lutego 2024

W imieniu Starosty Włocławskiego oraz wykonawcy informujemy o planowanym wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu przy przebudowie drogi powiatowej nr 2929C Osiecz Wielki - Chodecz od km 10+250 do km 10+475 - w ramach zadnia „Przebudowa dróg powiatowych nr: 2920C, 2929C oraz 2935C, z podziałem na 3 części"
 
Planowany termin - 02.02.2024r. - 31.12.2024r. wg. zatwierdzenia nr K.7120.071.2023 z dnia 07.06.2023r.

DODATEK  OSŁONOWY  2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, iż od  29 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r. będzie można składać wnioski o nowe jednorazowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku i wypłacone zostanie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Druki Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodczu w pok. 7b, od 29 stycznia 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek osobiście lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę - dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą  „ złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Chodczu ul. Kaliska 2, pok. 7b (w podwórzu)  lub pod numerem telefonu 54 2848070 w. 25.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - wersja w formacie doc

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - wersja w formacie pdf

Nabór deklaracji przystąpienia do II edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Będzie to podstawa do wystąpienia przez Gminę Chodecz o dofinansowanie w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 30.01.2024 r.

Informacja

Dekleracja dla osób fizycznych.docx

Deklaracja dla wspólnot mieszkaniowych.docx

Za nami grudzień – najbardziej wyjątkowy miesiąc w ciągu całego roku. Wyjątkowy ze względu na magię świąt, czas przebaczenia, a jednocześnie nadziei na lepsze jutro. W tym czasie jesteśmy bardziej otwarci na drugiego człowieka, wsłuchujemy się w jego potrzeby.

W tym właśnie czasie jedna z wielodzietnych rodzin z terenu gminy Chodecz otrzymała wsparcie w postaci paczek zawierających zarówno artykuły spożywcze, jak i odzież. Inicjatorem tej pomocy było Koło Łowieckie ,,Łoś’, a także Burmistrz Chodcza – Pan Jarosław Grabczyński.

Paczki wręczył Pan Roman Budzyński – Prezes Koła Łowieckiego, Burmistrz Chodcza – Pan Jarosław Grabczyński, a także członek Koła |Łowieckiego – Pan Jarosław Lewandowski oraz radny Pan Tomasz Łuczak.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach obdarowanych.

 21.jpg

22.jpg

23.jpg