WYNIKI KONKURSU pn. Bądź EKO na swoim podwórku"

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na Bądź EKO na swoim podwórku" w terminie od 07 listopada do 30 listopada 2023 r. wpłynęło 11 prac:

1. Izabela Wachulak, klasa IV a,

2. Bartosz Lewandowski, klasa  Vb,

3. Brajan Grzelak, klasa IV b,

4. Filip Strębski, klasa II b,

5. Piotr Kaczmarek, klasa IV b,

6. Helena Lewandowska, klasa III a,

7. Julia Siedlecka, klasa I c,

8. Jakub Siedlecki, klasa Va,

9. Julia Nelsen, klasa II b,

10. Jakub Nelsen, klasa IV c,

11. Gabriela Mikołajewska, klasa III a.

Biorąc pod uwagę ilość prac, jaka wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie oraz ich jakość wykonania, Komisja konkursowa podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagrody każdemu uczestnikowi konkursu za trud i zaangażowanie w wykonanie swoich prac.

Ponadto, wg oceny Komisji praca Izabeli Wachulak zasłużyła na szczególne wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom i dziękujemy za udział w konkursie! :)

UWAGA MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CHODECZ!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz.1469) rozpoczęły się kontrole dotyczące nieczystości ciekłych. Z związku z tym przypominamy, że na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy, Burmistrz Chodcza zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli co najmniej raz na dwa lata.

Wymagane dokumenty:

  • Umowa  z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. Fundusze na ten cel pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O to dofinansowanie z KPOiZO będzie się można starać wyłącznie drogą internetową,
za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

https://www.gov.pl/web/arimr/kpo-dofinansowanie-wymiany-dachow-z-azbestu--15-grudnia-rozpocznie-sie-kolejny-nabor

Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak rolnik lub którym co najmniej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o to wsparcie przyznano płatności bezpośrednie. Istotne jest, by ubiegający się o taką pomoc miał nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego i był właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu. Wsparcie można otrzymać na wymianę 500 m2 dachu, stawka pomocy wynosi 40 zł/ m2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50 proc. wartości wsparcia. Aby móc ją otrzymać trzeba wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, wystąpić o zaliczkę.

812

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020

CEL OGÓLNY 2 – Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Realizacja celu ogólnego 2 miała za zadanie przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem miało być ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem była rewitalizacja miejscowości wiejskich, która stanowiła uzupełnienie dla podejmowanych działań aktywizacyjnych.