Po świadczeniu rehabilitacyjnym osoba, która nadal jest niezdolna do pracy, może ubiegać się o rentę
z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą do wydania decyzji w sprawie renty jest prawomocne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS.

DZ

Harmonogram dyżurów doradcy zawodowego w ramach projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie przedstawia się następująco:

W 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej nie zapomnieliśmy o bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w obronie ojczyzny. Przewodnicząca Rady Miejskiej - Pani Anna Twardowska i Z-ca Burmistrza - Pani Danuta Cieślińska w imieniu całej chodeckiej społeczności złożyły kwiaty i zapaliły znicz w hołdzie poległym.

IMG 0004

IMG 0007

IMG 0010

IMG 0011

 

12q

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W związku z realizacją projektu pt. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu” nr RPKP.10.02.02-04-0022/20 realizowanym przez Miasto i Gminę Chodecz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

BIP 20210831 111257 001

BIP 20210831 111257 002