Informacja !!!

Od 1 stycznia 2023r. zmienia się sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu działek letniskowych położonych na terenie Gminy Chodecz. Odbiór ten będzie odbywał się bezpośrednio od właścicieli domków lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wiąże się to z usunięciem dotychczasowych punktów odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na których zostanie umieszczony monitoring. Obowiązuje zatem kategoryczny zakaz gromadzenia odpadów w tych miejscach!! Przypominamy, że za wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny.
Ponadto informujemy, że ze względu na uwarunkowania terenu na których znajdują się działki letniskowe będzie obowiązywał system workowy do segregacji odpadów komunalnych.
W związku z tym odpady gromadzone w pojemnikach nie będą odbierane !!
Harmonogram odbioru zostanie udostępniony po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2023r. godz.14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.
2. Plan pracy Komisji na 2023r.
3. Sprawozdanie Komisji za 2022r.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 16 stycznia 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023r. godz. 11:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Wydatkowanie środków finansowych w placówkach oświatowych/funkcjonalność świetlicy.
2. Poprawność realizacji terminowości umów na odbiór i wywóz nieczystości stałych i płynnych przez ZGK Sp. z o.o.
3. Wolne wnioski.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 ruszyła II tura naboru na zakup preferencyjny węgla. Przypominamy, że jeżeli nie udało się zakupić całej dostępnej puli asortymentu w 2022 roku, przechodzi ona na 2023 rok. Łącznie można zakupić maksymalnie 3 tony wybranego opału.