Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2022r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chodecz

Pragnę poinformować, że od 1 marca br. Gmina Chodecz w Klubie Seniora prowadzi zbiórkę pomocy rzeczowej dla osób przebywających na terenie Ukrainy objętej wojną, jak również na zabezpieczenie potrzeb rodzin przyjeżdzających z Ukrainy i uchodźców, którzy uciekając przed wojną przybyli do naszego kraju. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do Powiatowego magazynu w Lubrańcu.

Wszystkie chętne osoby mogą nadal przynosić dary w godzinach pracy Urzędu do Klubu Seniora lub po uprzednim kontakcie telefonicznym 600509927.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Darczyńcom za okazane serce i wsparcie. Dziękuję Państwu za hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy.

Dziękuję również dzieciom, młodzieży szkolnej, pedagogom, dyrekcji szkół, Kołom Gospodyń Wiejskich i przedsiębiorcom za zaangażowanie przy organizowanej zbiórce darów.

Podziękowania pragnę również przekazać Ochotniczym Strażom Pożarnym z Gminy Chodecz, które przekazały sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy.

Za wszelką okazałą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Grabczyński
Burmistrz Chodcza

I N F O R M A C J A

W związku z wpływającymi do Rady Miejskiej licznymi pismami oraz skargami dotyczącymi zalanych pól i niedrożności rowów oraz przepustów uprzejmie informuję, iż właściciel gruntu jest właścicielem zlokalizowanych na nim urządzeń wodnych, niezależnie od tego czy był wykonawcą tego urządzenia. Co do zasady przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. rowy - art.16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624 tj.). Utrzymanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 188 ustawy Prawo wodne należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 w/w Ustawy – Prawo wodne.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zgodnie z którym jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Informacja z PUP Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim(V)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności : osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie zaplanowano następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona w siedzibie urzędu.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WK-P na lata 201-2020.