Rachmistrz 23 06 instagram

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: Usługi wzajemnościowe , samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Więcej informacji na stronie LGD http://kujawiaki.pl/konkursy/2576-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 29 czerwca 2021 roku godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

Po roku przerwy spowodowanej pandemią covid, wracamy do tradycji organizowania Kupały.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia uczestników imprezy będzie obowiązywał regulamin.
 
KUPAŁA CHODECZ 2021 poprawka