KOMUNIKAT DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ W 2022 ROKU!!!!!

Ze względu na zmiany na serwerze producenta falowników Aiswei / Solplanet na przełomie roku 2022/2023 zmieniła się możliwość monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej.
Dotychczasowa aplikacja Aiswei została wygaszona i nie działa.
Nowa aplikacja to Solplanet, którą proszę pobrać ze sklepów play (system android) lub app store (system IOS).
Dane do logowania dla użytkowników: login i hasło pozostają bez zmian.
 
Istnieje również możliwość zalogowania się przez przeglądarkę w komputerze przez link: http://cloud.solplanet.net/login

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych w formie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030

Na podstawie art. art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.), informujemy o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2023r. godz. 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawozdanie Komisji za rok 2022.
2. Plan pracy Komisji na rok 2023.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

Informacja !!!

Od 1 stycznia 2023r. zmienia się sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu działek letniskowych położonych na terenie Gminy Chodecz. Odbiór ten będzie odbywał się bezpośrednio od właścicieli domków lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wiąże się to z usunięciem dotychczasowych punktów odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych w poszczególnych miejscowościach na których zostanie umieszczony monitoring. Obowiązuje zatem kategoryczny zakaz gromadzenia odpadów w tych miejscach!! Przypominamy, że za wyrzucanie odpadów w miejscach niedozwolonych grozi kara grzywny.
Ponadto informujemy, że ze względu na uwarunkowania terenu na których znajdują się działki letniskowe będzie obowiązywał system workowy do segregacji odpadów komunalnych.
W związku z tym odpady gromadzone w pojemnikach nie będą odbierane !!
Harmonogram odbioru zostanie udostępniony po wyłonieniu firmy w drodze przetargu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2023r. godz.14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu.
2. Plan pracy Komisji na 2023r.
3. Sprawozdanie Komisji za 2022r.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński