W dniu 09 czerwca 2022 r. podczas obrad XL sesji Rady Miejskiej w Chodczu radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Chodcza Panu Jarosławowi Grabczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Uchwała absolutoryjna poprzedzona została przedstawieniem przez burmistrza „Raportu o stanie Miasta i Gminy Chodecz za 2021 r.”. Rada Miejska 14. głosami "za" udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Po głosowaniu w sprawie absolutorium Radni do gratulacji dla Burmistrza Chodcza dołączyli okolicznościowy bukiet kwiatów.

Absolutorium jest formą akceptacji działań organu wykonawczego, którym w mieście i gminie jest burmistrz. Dla rady jest to także narzędzie kontroli działań burmistrza, który w imieniu samorządu realizuje zadania ujęte w budżecie miasta i gminy. Jednomyślność w głosowaniu wraz z udzieleniem wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi stanowi potwierdzenie prawidłowości i rzetelności realizowanych zadań w zakresie wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 r. oraz akceptację dla przyjętych kierunków działania, celów i sposobów ich realizacji.

burmistrz2