Informacja z PUP Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim(V)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności : osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie zaplanowano następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona w siedzibie urzędu.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WK-P na lata 201-2020.