ppgr

Burmistrz Chodcza informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu celem wyeliminowania ograniczeń w realizacji obowiązków szkolnych przez dzieci.

Zgodnie z założeniami programu, sprzęt IT zostanie zakupiony przez Gminę Chodecz i przekazany bezpłatnie osobom, które potwierdzą warunek zakwalifikowania się do wsparcia tzn. będą członkami rodzin byłych pracowników PPGR i przekażą otrzymany sprzęt dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych i średnich.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
a) zamieszkiwanie przez dziecko miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
b) dziecko musi być członkiem rodziny, w której co najmniej jeden krewny w linii prostej (tj. któryś z rodziców, dziadków, pradziadków/opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
c) pobieranie przez dziecko nauki w szkole podstawowej lub szkole średniej.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wniosków – oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie.

W przypadku dzieci nieletnich oświadczenie wraz ze zgodą wypełnia rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia pełnoletniego dokumenty wypełnia on sam!!!

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 878-860 Chodecz, pokój nr 10 w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2021 r. (godz. 15.00) wypełnionych załączników zamieszczonych na dole strony.

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków

Załączniki
1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych