Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 21 października 2021 roku godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXI/211/21,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2021-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXI/212/21,

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXI/213/21,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXI/214/21,

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Barbara Zygmunt,
- opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXXI/215/21,

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Chodecz za pierwsze półrocze 2021r.
- przedłożenie sprawozdania - p. Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie sprawozdania – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania w głosowaniu.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska