Na podstawie art.5 i 5a ust.1 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020 poz.713 z poźń.zm) oraz uchwały Nr XIII/89/19 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2019 r.

http://bip23.lo.pl/?app=uchwaly&nid=2687&y=2019&which=Rady+Miejskiej

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Chodecz (Dz.Urz.Woj.Kuj.- Pom. poz.5844) ogłasza się konsultacje społeczne w przedmiocie nadania nazwy ulicy - drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 875,  obręb geodezyjny Miasto Chodecz, drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 825 obr. Miasto Chodecz,  części drogi wojewódzkiej nr 269 oznaczonej nr ew. 313 obr. Brzyszewo.

 

Konsultacje społeczne i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet przeprowadzone zostaną w terminie od 13 sierpnia 2021 roku do 20 sierpnia 2021 roku.

 

Propozycje nazwy ulic zamieszczone są w ankiecie nr 1, 2 i 3, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 57/2021 Burmistrza Chodcza z dnia 06 sierpnia 2021 r..

 

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy - drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 875 obręb geodezyjny Miasto Chodecz skierowane są do właścicieli działek przylegających do w/w drogi  (tj. od numeru ewidencyjnego działki 846 do numeru działki 876).

 

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy - drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 825 obręb geodezyjny Miasto Chodecz skierowane są do właścicieli działek przylegających do w/w drogi  (tj. od numeru ewidencyjnego działki 772 do 776, od numeru 827 do numeru działki 835 oraz numer działki, 766, 768 )

.

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazwy ulicy – części drogi wojewódzkiej nr 269  oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 313 obręb geodezyjny Brzyszewo skierowane są do właścicieli działek przylegających do w/w drogi  (tj. działki o numerze ewidencyjnym 834, 835, 770, 767, 741 obr. Miasto Chodecz oraz działki o numerze ewidencyjnym 353, 356, 314, 315, 316 obr. Brzyszewo ).

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Chodecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodecz.

Zarządzenie Burmistrza