Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 11 maja 2021 roku godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” Sp. z o.o.

- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Burmistrz,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVII/186/21,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Burmistrz,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVII/187/21,

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz dla gminnych spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Burmistrz,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVII/188/21,

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - p. Daria Łukaszewicz,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXVII/189/21,

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska