Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Terminowość zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2019.
2. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok.
4. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019r.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2019r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza.
6. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Przegląd arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodczu na rok szkolny 2020/2021.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu włocławskiego i miasta Włocławek w roku 2019.
2. Rozpatrywanie korespondencji skierowanej do Komisji.
3. Przygotowanie Gminy do sezonu letniego.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2020r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową za 2019r.
3. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 maja 2020r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1.Rozpatrzenie wniosków i petycji skierowanych do Komisji.
2.Sprawy bieżące.
3.Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Roman Łuczak