rd

Kolejne dofinansowanie na drogi!!!

Miasto i Gmina Chodecz znalazła się na liście podstawowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego podpisanej przez Premiera Mateusz Morawieckiego, który przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024).

Dofinansowane zadania to:

  • „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz” – inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo od km 0+000 do km 2+095 dł. odc. 2095 mb, na szer. 3,5m. Zakres remontu obejmuje:

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 5 cm,

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 10 cm.

Planowana wartość inwestycji to ponad 800 tys. zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie z RFRD.

  • „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz” – inwestycja prowadzona będzie w ciągu istniejącej drogi gminnej w miejscowości Kromszewice od km 0+000 do km 0+440 dł. odc. 440 mb, szer. 3,5m. Zaprojektowano jedną jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach przekrój 1x1 o szer. 3,5m. Zakresem przebudowy objęto konstrukcję drogi wraz z poboczami:

- wykonanie warstwy podbudowy z kamienia łamanego twardego 0/31,5mm gr. 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 4 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- obustronne pobocza szer. 0,75 m utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm

Oba zadania będą realizowane w 2024 roku.