Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 maja 2023 roku godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za rok 2022 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza za rok 2022.
- przedstawienie raportu o stanie gminy – Burmistrz MiG,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Chodcza Nr LIII/357/23,
- przedłożenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022r. - Skarbnik MiG,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz – Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Chodecz i wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Chodcza - P. Tomasz Łuczak,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej – P. Skarbnik,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022r. Nr LIII/358/23,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Chodcza absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok, Nr LIII/359/23,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/360/23,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/361/23,

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Katarzyna Jóźwiak,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/362/23,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska Plaża Miejska w Chodczu nad Jeziorem Chodeckim.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/363/23,

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/364/23,

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/365/23,

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Chodczu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LIII/366/23,

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska