Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 09 marca 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Chodczu za 2022r. – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Chodczu za 2022r. – Przewodniczący Rady;
- dyskusja,

5. Sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

6. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu za rok 2022. - przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Katarzyna Jóźwiak,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- przyjęcie sprawozdania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2023.
- przedłożenie planu pracy przez Przewodniczącego Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/331/23,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Chodczu na rok 2023.
- przedłożenie planów pracy przez Przewodniczących Komisji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/332/23,

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/333/23,

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/334/23,

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska Plaża Miejska w Chodczu nad Jeziorem Chodeckim.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/335/23,

12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/336/23,

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/337/23,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Chodecz nie stanowiącym jej wyłącznej własności.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/338/23,

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Wojciech Koziński,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/339/23,

16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chodecz w roku 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Aneta Szarecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/340/23,

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Lidia Chodorek,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/341/23,

18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Lidia Chodorek,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/342/23,

19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów rolniczych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Lidia Chodorek,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/343/23,

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/344/23,

21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr L/345/23,

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska