REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI TYPU
„KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ” W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020

 

1. Obiekty powstałe w wyniku realizacji operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014-2020 (tj. fontanna posadzkowa w Chodczu, altana z paleniskiem, zapleczem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą w Chodczu, boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zewnętrzną siłownią w Brzyszewie, altana i plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Sobiczewach) stanowią własność Administratora - Miasta i Gminy Chodecz.
2. Korzystanie z obiektów możliwe jest po zapoznaniu się z zapisami niniejszego regulaminu.
3. Obiekty służą mieszkańcom Miasta i Gminy Chodecz i są ogólnodostępne oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych.
4. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne.
5. Funkcjonowanie obiektów ma na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy oraz wszystkim odwiedzającym dostępu do wysokiej jakości oferty rekreacyjno-sportowej.
6. Na terenie obiektów oraz w ich obrębie obowiązują wynikające z niniejszego regulaminu oraz przepisów odrębnych, zakazy:
  1) wnoszenia szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów, broni i innych przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia korzystających z placu,
  2) zakłócania porządku,
  3) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  4) prowadzenia sprzedaży towarów i usług oraz umieszczania reklam,
  5) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i innych artykułów tytoniowych oraz używania środków odurzających,
  6) nieobyczajnego zachowania i używania wulgarnego słownictwa,
  7) dewastacji urządzeń znajdujących się na terenie poszczególnych obiektów.
7. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze zgodnie z Kodeksem wykroczeń.