XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 16 stycznia 2023 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Daria Łukaszewicz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLVIII/325/23,

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Chodecz na lata 2024-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelska i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLVIII/326/23,

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska