Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 24 listopada 2022 roku godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/302/22,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/303/22,

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów, - dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/304/22,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/305/22,

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/306/22,

9. Podjęcie uchwały w sprawie ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2023r.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/307/22,

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/308/22,

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/309/22,

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/310/22,

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Daria Łukaszewicz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLV/311/22,

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska