Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 26 października 2022 roku godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIV/295/22,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – Skarbnik MiG Chodecz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIV/296/22,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Chodczu.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów, - dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIV/297/22,

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Dorota Grabczyńska,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIV/298/22,

8. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Chodecz z organizacjami pozarządowymi.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Grabczyńska Dorota,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XLIV/299/22,

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska