UWAGA KGW!!! Kolejny nabór dla Was! Tym razem w ramach "Eko-gospodyni"

Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Wysokość wsparcia: 100%, maks. 8.000 zł.

Wkład własny: 0%.

Kto może złożyć wniosek?

Koła gospodyń wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Na co można uzyskać wsparcie?

Działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń kół gospodyń wiejskich.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in.:

1. Organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych.

2. Organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.).

3. Organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej.

4. Organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii.

5. Organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.

6. Doposażenia kół gospodyń wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych.

7. Doposażenia kół gospodyń wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Więcej informacji na stronie: https://granty.pl/510579/  

Dofinansowanie na zagospodarowanie lokalnej przestrzeni użytkowej!!!!

Informujemy, iż na stronie https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/ ogłoszony jest konkurs grantowy pt. „Moja Mała Ojczyzna". Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie!

Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Zmiany do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023 i WPF.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

LIII sesja Rady Miejskiej w Chodczu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 25 maja 2023 roku godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,