Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 20 września 2023 roku godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – p. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/377/23,

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/378/23,

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2023-2033.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/379/23,

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania z urzędu należności cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Chodecz.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr LVI/380/23,

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 września 2023r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Sprawy bieżące.
2. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

W terminie od 24 lipca do 14 sierpnia 2023r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które prowadziło Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.
Bardzo dziękujemy za przekazane sugestie, wnioski, uwagi i udział w konsultacjach społecznych.

Załącznik:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

Uroczyste wręczenie voucherów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym w auli Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku uroczyście wręczono vouchery w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządowcom z terenu dawnych województw włocławskiego i toruńskiego. W wydarzeniu udział wzięli: wicewojewoda Józef Ramlau oraz parlamentarzyści.

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w kwocie 980 000 000 zł na realizację 2 zadań:
1. „Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków." – kwota 686 000,00 zł, jest to dotacja dla Parafii pw. Św. Dominka w Chodczu na realizację niniejszego zadania jako właściciela obiektu sakralnego wpisanego do rejestru zabytków. Zakres zadania obejmuje: kompleksowe wykonanie prac konserwatorskich związanych z odwodnieniem fundamentów, wykonanie izolacji przeciw wodnej z pracami naprawczymi murów dotkniętych zawilgoceniem, częściowa renowacja elewacji kościoła.
2. „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz” – kwota 294 000 zł. W ramach inwestycji zaplanowano: odnowienie istniejącej elewacji obiektu z uzupełnieniem braków w tynkach, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, wymiana części więźby dachowej, obróbki blacharskie.

Gmina i Parafia ma 12 miesięcy na ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac.

https://www.facebook.com/witajwchodczu

 

KOMUNIKAT

BIP01246120230822134127 001