Informacje o złożonych wnioskach

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Miasto i Gmina Chodecz informuje o statystykach dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.09.2022 r.):

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie - 147 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 82 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji - 1 076 562 zł

Prezentacja Czyste Powietrze

Prezentacja o programie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych1.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część 1), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część 2) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część 3).

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

- dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8,

- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie8,

- dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.,

Beneficjenci programu:

  • Dla podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,
  • Dla podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  • Dla najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta28, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne na stronach:

Oficjalna strona Programu: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Wymagana dokumentacja w ramach Programu: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Generator wniosków o dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Ulotka Czyste Powietrze

Broszura dla gmin

 

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (pokój 17A).

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00

W ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego są realizowane następujące działania:

  • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie;
  • wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Chodecz aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miastem i Gminą Chodecz.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Chodecz.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

punktkonsulatacyjny