Burmistrz Chodcza zawiadamia, że Rada Miejska w Chodczu uchwałą nr XXII/154/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
• za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej;
• zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, w wysokości 1 zł od wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od jednego mieszkańca.
opłatę należy wpłacać bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc na konto bankowe Santander Bank Polska SA 14 1090 1519 0000 0001 4459 5662 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

PRZYPOMINAMY
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.