1

2b

3

Harmonogram  wywozu odpadów z terenów wiejskich w I kwartale  2019 r.

 

 plik do pobrania

 

Rejon nr 1

Kromszewice, Psary, Trzeszczon, Przysypka, Piotrowo

Miesiąc : 2019

Styczeń

Luty

Marzec

Rodzaj odpadów

      Dzień  miesiąca

Odpady komunalne : suche , zmieszane i mokre (BIO)

4

1

1

Popioły

11

11

4

Tworzywa sztuczne , szkło, papier

-

1

-

 

logo dof

Projekt pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz” dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

BURMISTRZ CHODCZA ZAPRASZA

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SKIEROWANE DO OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODECZ, PRAGNĄCYCH PODNIEŚĆ  LUB UZUPEŁNIĆ POZIOM SWOICH KOMPETENCJI CYFROWYCH.

W 2018 r. z terenu gminy Chodecz zostało przekazane do utylizacji 35,770 Mg wyrobów zawierających azbest. Łączna wartość prac związanych z usuwaniem azbestu opiewa na kwotę 9 271,58 zł, z tego 6 490,11 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota, tj. 2 781,47 zł to środki własne gminy Chodecz. Azbest odebrano od 18 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chodecz.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/EFS/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania        społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

usług wzajemnościowych, samopomocowych,

lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

  Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD


CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD http://www.kujawiaki.pl/2016-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2018-efs-pg.html