I N F O R M A C J A

W związku z wpływającymi do Rady Miejskiej licznymi pismami oraz skargami dotyczącymi zalanych pól i niedrożności rowów oraz przepustów uprzejmie informuję, iż właściciel gruntu jest właścicielem zlokalizowanych na nim urządzeń wodnych, niezależnie od tego czy był wykonawcą tego urządzenia. Co do zasady przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. rowy - art.16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624 tj.). Utrzymanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 188 ustawy Prawo wodne należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 w/w Ustawy – Prawo wodne.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zgodnie z którym jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska

Informacja z PUP Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim(V)” w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności : osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W projekcie zaplanowano następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże prace interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły i jest prowadzona w siedzibie urzędu.

Jednym z założeń projektu jest zapewnienie możliwości skorzystania ze wsparcia w nim oferowanego byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WK-P na lata 201-2020.

Apel wojewody

Informacja dla osób z Ukrainy przemieszczających się ze zwierzętami

Informacja

BIP 20220311 140427 002