I N F O R M A C J A

W związku z wpływającymi do Rady Miejskiej licznymi pismami oraz skargami dotyczącymi zalanych pól i niedrożności rowów oraz przepustów uprzejmie informuję, iż właściciel gruntu jest właścicielem zlokalizowanych na nim urządzeń wodnych, niezależnie od tego czy był wykonawcą tego urządzenia. Co do zasady przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. rowy - art.16 pkt. 65 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021r., poz. 624 tj.). Utrzymanie urządzeń wodnych zgodnie z art. 188 ustawy Prawo wodne należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 w/w Ustawy – Prawo wodne.
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 234 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, zgodnie z którym jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska