klub

 

UWAGA!!!!!

Rusza projekt pn.: „Klub Młodzieżowy w Gminie Chodecz

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 11, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Grantobiorcę pod nadzorem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Celem głównym niniejszego projektu jest aktywizacja i pobudzenie do działania dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia pochodzące z obszaru LSR poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Projekt realizowany jest od 01.10.2021 r. do 31.05.2022 r., gdzie w okresie października przeprowadzona będzie rekrutacja do projektu.

W ramach rekrutacji, obowiązywać będą następujące obligatoryjne kryteria wyboru uczestników projektu:

- uczestnik projektu zamieszkuje teren Miasta i Gminy Chodecz,

- uczestnikiem projektu jest osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoba z jego otoczenia,

- uczestnikiem projektu jest osoba w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

- uczestnik projektu nie mógł uczestniczyć wcześniej w żadnym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD.

Planowany okres funkcjonowania Klubu Młodzieżowego to 2 razy w tygodniu (wtorki i piątki) w okresie od 01.11.2021 r. do 31.05.2022 r. w godzinach od 16.00 do 19.00.

W ramach Klubu Młodzieżowego będą prowadzone następujące zajęcia:

1) spotkania indywidualne z psychologiem – zaplanowano dyżur psychologa na każdych zajęciach przez 1 godz. Razem 61 h dyżurów psychologa.

2) pomoc w odrabianiu lekcji –  w ramach projektu przewidziano pomoc prowadzącego w odrabianiu lekcji na każdych zajęciach przez 1 godzinę. Razem 61 h.

3) zajęcia z rękodzieła – zaplanowano 62 godziny zajęć w całym okresie funkcjonowania KM. Zajęcia prowadzone będą przez 31 dni (tj. we wtorki) po 2 godziny w ciągu dnia.

4) zajęcia kulinarne – zaplanowano 60 godzin zajęć w całym okresie funkcjonowania KM. Zajęcia prowadzone będą przez 30 dni (tj. w piątki) po 2 godziny w ciągu dnia.

Zaplanowano również:

- wyjazd do kina do Torunia wraz ze zwiedzaniem miasta trwający ponad 6 godzin waz z wyżywieniem,

- wyjazd do opery do Bydgoszczy trwający ponad 6 godzin wraz ze zwiedzaniem Bydgoszczy.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

- zapewnienie dzieciom i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Chodecz dostępu do aktywnych form spędzania czasu oraz do specjalistycznego poradnictwa, dzięki którym zwiększy się ich udział w życiu społecznym i kulturalnym,

- możliwość poznania innej rzeczywistości, która zachęci do wyrwania się z marazmu i podjęcia próby o zawalczenie o swoją przyszłość i marzenia,

- szansa na rozwój nowych zainteresowań,

- szansa na wzmocnienie poczucia własnej wartości,

- poprawa pracy w grupie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które będą dostępne od 1 października br. w biurze projektu w UMiG Chodecz, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Chodczu oraz na stronie internetowej UMiG Chodecz i SP w Chodczu.

lgd

REGULAMIN REKTUTACJI

Formularz_rekrutacyjny

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie otoczenia projektu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych