Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn.zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Chodczu na dzień 26 sierpnia 2021 roku godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
- stwierdzenie prawomocności obrad,
- przyjęcie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
- przedłożenie informacji przez Burmistrza Chodcza,
- dyskusja,

3. Sprawozdania o odbytych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym – Przewodniczący Komisji.
- dyskusja,

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Miasto i Gmina Chodecz na rok szkolny 2021/2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Daria Łukaszewicz,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/201/21,

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/202/21,

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/203/21,

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/204/21,

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Justyna Matuszewska,
- opinia Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/205/21,

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/206/21,

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie – P. Agata Drzewiecka,
- opinia Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/207/21,

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021.
- przedłożenie informacji w przedmiotowej sprawie - P. Skarbnik MiG,
- opinia Komisji Budżetu i Finansów,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały Nr XXX/208/21,

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad sesji.

Zapraszam do udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Anna Twardowska